Betalt samarbete

Follicum

Emission

20 jun - 4 juli 2019

(Subtitle in English)

Håravfall är något som drabbar miljontals kvinnor och män världen över varje år.

Follicum utvecklar läkemedel mot håravfall och vill hjälpa människor att få sitt hår tillbaka. Nu får bolaget nya strategiska investerare.

Håravfall är ett stort problem för många människor världen över, både kvinnor och män. Det kan orsaka ett stort psykiskt lidande för den som drabbas. – Vi vill hjälpa människor som tappar håret att få sitt hår tillbaka, förklarar Jan Alenfall, vd för Follicum. Det gör vi genom att ta fram produkter mot håravfall som är effektiva och enkla att använda.

Begränsad konkurrens på marknad värd 54 miljarder kr per år

Efterfrågan på produkter mot håravfall är enorm. Omkring hälften av alla män och runt 30 % av kvinnor i medelåldern uppskattas lida av detta.

År 2015 beräknades den globala marknaden vara värd 7,3 miljarder US-dollar, varav läkemedel utgjorde nära hälften. Framtidsprognoser pekar på att marknaden kommer att växa till 11,8 miljarder US-dollar år 2024. Om läkemedel då utgör hälften av marknaden motsvarar det alltså 5,9 miljarder US-dollar eller 54 miljarder kr per år. Dessutom finns ett stort omättat behov av effektiva och säkra behandlingar, så potentialen kan vara större än så. Just nu finns det nämligen endast två läkemedel på marknaden. De fungerar ofta dåligt och kan orsaka svåra biverkningar.

Hos kvinnor kan håret på fingrar och armar börja växa och män kan exempelvis drabbas av nedsatt sexlust, säger Jan Alenfall. Vår produkt, FOL-005, har däremot inte uppvisat några biverkningar alls. Vi hoppas därför kunna utveckla ett läkemedel som både är bättre och säkrare än befintliga preparat.

– Vi vill hjälpa människor som
tappar håret att få sitt hår tillbaka

Vd - Jan Alenfall

Håravfall i siffror

Källa: Biostock

– Framtidsprognoser pekar på att marknaden kommer att växa till 11,8 miljarder US-dollar år 2024

Ett stort steg framåt mot färdig produkt

Follicum har lyckats med något väldigt ovanligt inom läkemedelsutveckling. Sedan sin börsnotering 2014 har bolaget hållit vad det lovat och levererat i tid och inom angiven budget. Det vittnar om bolagets kapacitet att driva sina projekt framåt enligt plan. Nu ska bolaget ta nästa steg och planerar att starta en ny klinisk fas IIa-studie vid årsskiftet 2019-2020. Målet är att få fram en krämliknande produkt mot håravfall.

– Vi har forskat i flera år och visat att vårt läkemedelsprojekt FOL-005 fungerar, berättar Jan Alenfall. Vi har sedan tidigare sett att människor som nyligen börjat tappa hår kan få sin hårväxt tillbaka, men då har vi använt oss av injektioner. Vi har också kunnat visa att behandlingen fungerar i en krämliknande produkt på djur. Fördelen med produkten är att den är så lätt att använda. Nu ska vi gå vidare och testa om produkten fungerar lika bra på människor.

– Det finns dessutom en biologisk koppling mellan håravfall och folksjukdomen diabetes som är bolagets andra projekt

Affärsmodellen, framtiden och sambandet med diabetes

Follicums affärsmodell går ut på att ta fram intressanta produkter som man sedan licensierar ut till stora läkemedelsbolag. Om allt går som det ska i den kommande studien för FOL-005 är det förmodligen sista steget innan Follicum licensierar ut hårprojektet till en internationell partner. I slutet på 2020 – början på 2021 kan ett sådant avtal finnas på plats. Eftersom inga biverkningar ännu har observerats kan produkten nå marknaden redan tre till fem år efteråt.

– Det finns inte så många projekt mot håravfall så konkurrensen är liten, uppger Jan Alenfall. Nyligen såldes ett läkemedelsprojekt på området för 35 miljoner US-dollar. En lyckad utlicensiering ger dessutom royalty på produktförsäljning, så det är stora pengar det handlar om.

Det finns dessutom en biologisk koppling mellan håravfall och folksjukdomen diabetes som är bolagets andra projekt. Håravfall kan exempelvis vara ett tidigt tecken på typ 2-diabetes. Bristen på insulin verkar göra att håret växer långsammare eller inte alls hos diabetiker. Follicum driver därför ett annat projekt, FOL-014, som har rönt genuint intresse från stora aktörer som fokuserar på diabetesprodukter. Erfarenheten och den samlade kunskapen från hårprojektet kommer att vara en stor fördel när Follicum går vidare med sin diabetesforskning. Utvecklingsprocesserna liknar nämligen varandra. Bolaget har flera inplanerade milstolpar och prekliniska studier även inom detta område. Forskningen är i ett tidigare skede, men om allt går som det ska kan diabetesprojektet utlicensieras redan hösten 2020.

Strategiska investerare och garanterad företrädesemission

För att finansiera hår- och diabetesprojekten ska Follicum nu ta in 56 miljoner kr. Dels via en riktad emission på 25 miljoner kr till strategiska investerare som Recipharm Venture Fund, Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande och Nordic Cross Small Cap Edge. Dels via en företrädesemission till befintliga aktieägare. Båda nyemissionerna genomförs till en teckningskurs om 2,20 kronor per ny aktie.

– Nu ska vi fylla på kassan så att vi kan hålla det höga utvecklingstempot i båda projekten, avslutar Jan Alenfall. Ju fler milstolpar vi lyckas uppnå och ju närmare marknaden vi kommer, desto större värde levererar vi till våra aktieägare. De kommande två åren finns det mycket spännande att se fram emot!

Emissionsfakta

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

(Swipe eller Scrolla vänster)

Aktieägare i Follucum har företrädesrätt att teckna aktier. (3) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 17 juni 2019 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Teckningsperioden löper under perioden 20 juni - 4 juli 2019

Teckningskursen är 2,20 SEK per aktie

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Follicum cirka 56 MSEK före
emissionskostnader, varav en riktad del på 25 MSEK

Särskild anmälningssedel för teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter i Follicum*

Anmälningssedel för teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter i Follicum*

(för teckning utan stöd av teckningsrätter)*

* Se Villkor & Anvisningar för teckning med stöd av teckningsrätter.