Betalt samarbete

Corfind

Idogen

Emission

2 mars - 16 mars

Om Emission

Global potential för svensk cellterapi

Life science-bolaget Idogen är på god väg att i behandlingssyfte lyckas omprogrammera det mänskliga immunsystemet med en tolerogen cellterapi. Avsikten är att förhindra oönskad aktivering av immunsystenet. I en företrädesemission tar man nu in 29 miljoner kronor för att skala upp produktionen och genomföra klinisk studie i sitt första projekt inom blödarsjuka.

Text: Christian von Essen

Anders Karlsson har en lång bakgrund från ledande roller inom framstående skandinaviska och internationella life science-bolag som Allenex, CareDx och Novartis.

Sedan augusti förra året är han vd för bolaget Idogen, baserat i Medicon Village i Lund. Nu är bolagets fulla fokus att föra sin tolerogena cellterapi till kliniska prövningar för att kunna visa att den fungerar vid behandling av svårt sjuka patienter, där det finns stort medicinskt behov.

– Man kan säga att vår cellterapi går in och specifikt programmerar om immunsystemet. Behandlingen avser att skapa en tolerans mot olika ämnen som kan sätta igång immunsystemet och på så sätt förhindra oönskad aktivering av immunförsvaret.

Corfind Idogen Anders Karlsson

CEO Anders Karlsson

“Vår cellterapi går in och specifikt programmerar om immunsystemet”

Vi har identifierat tre initiala användningsområden för vår plattformsteknologi:

1. Blödarsjuka

Patienter med blödarsjuka lider brist på Faktor VIII som leder till att blodet inte kan koagulera vid blödning. Vid traditionell behandling av blödning hos dessa patienter tillförs tillverkat Faktor VIII i blodet. 25-30 procent av patienterna som behandlas med syntetiskt FVIII utvecklar antikroppar mot sitt livsviktiga läkemedel. Immunsystemet vill med andra ord oskadliggöra läkemedlet, och behandlingen blir då verkningslös. Idogens cellterapi har potentialen att återställa effekten av Faktor VIII-behandlingen genom att återställa toleransen.

2. Organtransplantationer

Vid organtransplantation är risken stor att kroppen stöter bort det transplanterade organet, och därför behandlas dessa patienter med livslång immunsuppressiv medicin. Denna behandling ökar risken för infektioner, cancer och skada på patientens organ. Idogens cellterapi syftar till att lära mottagarens immunförsvar att tolerera det transplanterade organet så att det inte attackeras och stöts bort.

3. Autoimmuna sjukdomar

Vid autoimmuna sjukdomar attackerar immunförsvaret felaktigt kroppens egna vävnader. Det finns över 100 autoimmuna sjukdomar som generellt har otillräckligt utvecklade behandlingsmetoder och ofta kostsamma mediciner. Avsikten är här att prioritera de tillstånd där Idogens tolerogena cellterapi kan få kroppen att lära om så att de egna vävnaderna inte angrips.

Corfind Idogen
Corfind Idogen

Börjar med blödarsjuka

Idogen förbereder nu sin cellterapi för att under 2021 starta de första kliniska prövningarna med blödarsjuka patienter som utvecklat antikroppar mot faktor VIII. Under hela 2020 pågår förberedande prekliniska studier och dokumentation av produkten inför diskussioner med regulatoriska myndigheter.

– Förenklat kan man säga att vår teknologi bygger på att en särskild typ av vita blodkroppar (monocyter) filtreras ut från patienten och omprogrammeras till dendritiska celler med siktet inställt på att inducera tolerans av Faktor VIII. Därefter återförs patientens omprogrammerade celler varannan vecka tre till fyra gånger, för att därefter i kroppen inducera regulatoriska T-celler som bygger upp den långvariga toleransen hos patienten.

Det är en kostsam och tidskrävande process att utveckla cellterapi, men Anders Karlsson är övertygad om att det finns samhällsekonomisk bäring i Idogens innovation.

När det gäller organtransplantationer fokuserar Idogen på behandling i samband med njurtransplantation med levande donator.

– Om man har en levande donator kan man i god tid innan transplantation filtrera ut celler från organdonatorn och därefter börja bygga tolerans för organet hos mottagaren redan innan operationen äger rum. En transplantationsprocess som inkluderar förbehandling med tolerogen cellterapi för att minska risken för avstötning och öka organets överlevnad kan på sikt öka människors vilja att donera sin njure till anhörig, vilket har potential att öka livskvalitet och rädda liv.

“Idogen förbereder nu sin cellterapi för att under 2021 starta de första kliniska prövningarna”

Om Idogen

Uppdatering gällande Corona virus

“Cellterapi är ett oerhört hett område som spås att växa under de kommande åren”

Corfind Idogen

Patent och produktutveckling

I dag befinner sig Idogen mitt i en mycket spännande utvecklingsfas där man samarbetar med det världsledande Radboud University Medical Center i Holland för att tillverka den tolerogena cellterapi som skall användas i kommande kliniska studier på patienter med blödarsjuka.

– Under 2020 pågår prekliniska förberedelser, och under 2021 räknar vi med att kunna genomföra kliniska studier på patienter med blödarsjuka.

En svensk patentansökan lämnades in i december 2019 och Anders Karlsson är hoppfull.

– Om allt går som det ska kan vi se fram emot marknadsexklusivitet under 20 år fram till 2040.

Fyller på kassan för preklinisk utveckling

I en företrädesemission tar Idogen nu in 29 miljoner för att accelerera produktutvecklingen och skala upp produktionen av tolerogen cellterapi till GMP-nivå inför start av den kliniska studien under 2021. Utöver detta räknar bolaget med att under 2020/2021 få utbetalt ytterligare 1,3 miljoner Euro från EUs ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020.

– Cellterapi är ett oerhört hett område som spås att växa under de kommande åren, och jag är övertygad om att Idogen kan ta en unik position på marknaden. Nu ska vi visa effekt av vår cellterapi på patienter med blödarsjuka som utvecklat antikroppar mot sin behandling med faktor VIII. Idogen hoppas kunna bidra till samhällsekonomisk vinst samtidigt som vi skapar god livskvalitet för svårt sjuka människor, avslutar Anders Karlsson.

Emissionsfakta

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2020)

(Swipe eller Scrolla vänster)

Aktieägare i Idogen har företrädesrätt att teckna aktier. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 26 februari 2020 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie till kursen 0,60 kr.

Teckningsperioden löper under perioden 2 mars-16 mars, 2020

Teckningskursen är 0,60 SEK per aktie

Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Idogen cirka 29 miljoner före emissionskostnader. Erbjudandet är säkerställt till 88 % genom garantiåtaganden.

Särskild anmälningssedel för teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter i Idogen*

Anmälningssedel för teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter i Idogen*

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google