Betalt samarbete

Follicum kraftigt undervärderade

July 3, 2019

Text: Anna Nilsson

Emission

20 jun - 4 juli 2019

Allt närmare ett läkemedel mot håravfall och en lovande diabetessatsning. Gynnsamt utgångsläge för strategiska avtal i närtid.

Nu fyller Follicum på kassan med 56 miljoner kr via en riktad emission och en företrädesemission.

Det finns en biologisk koppling mellan håravfall och folksjukdomen diabetes. Bristen på insulin verkar göra att håret växer långsammare eller inte alls hos diabetiker. Tunnhårighet kan också vara en signal på att man har en begynnande typ 2 diabetes.

Detta har biotechbolaget Follicum tagit fasta på. Tack vare lovande forskningsresultat har bolaget rönt stort intresse hos både stora läkemedelsföretag och strategiska institutionella investerare.

– Vi började vår forskning om peptider för att hjälpa människor som tappar håret, berättar Jan Alenfall, vd för Follicum. Vi har i flera kliniska studier kunnat visa att vår läkemedelskandidat FOL-005 fungerar och får hår att växa tillbaka. Diabetesprojektet startade när vi forskade vidare. Vi ville ta reda på varför våra peptider mot håravfall fungerade. Det visade sig att den peptid som aktiverar hårtillväxten i vårt preparat även kan aktivera de celler som producerar insulin. Den här upptäckten har möjligen en ännu större potential än vårt uppmärksammade hårprojekt.

Jan Alenfall menar att Follicum bygger värde i bolaget genom att ta sina projekt vidare och få till strategiska avtal i närtid. Nästa stora milstolpe i hårprojektet kan bli det sista steget innan Follicum licensierar ut det till en internationell partner. Siktet är inställt på att påbörja en ny klinisk fas IIa-studie i årsskiftet 2019-2020. Denna gång är det en krämliknande formulering av FOL-005 som ska testas. Fördelen med kräm är att den är lätt att använda och målet med studien är bland annat att optimera dos, doseringsfrekvens och behandlingstid.

– Om vi lyckas uppnå samma resultat och utan biverkningar, precis som i de tidigare kliniska studierna, räknar vi med att ha en samarbetspartner på plats någonstans i slutet på 2020, början på 2021, uppger Jan Alenfall. Om biverkningarna fortsätter att lysa med sin frånvaro har vi en väldigt säker lösning. Då kan en färdig produkt mot håravfall nå marknaden redan tre till fem år senare.

Framtidsprognoser visar att marknaden för läkemedel mot håravfall år 2024 kan vara värd omkring 5,9 miljarder US-dollar eller 54 miljarder kr per år. En lyckad utlicensiering ger även royalty på produktförsäljning, så intäktspotentialen för Follicum uppgår till stora belopp.

– Follicum är dessutom fortfarande gynnsamt värderat

Vd - Jan Alenfall

Lovande resultat tar Follicum närmare läkemedel mot håravfall

Diabetesprojektet kan licensieras ut redan nästa år

Trots att Follicums diabetessatsning FOL-0014 är i ett mycket tidigare skede är hårprojektet, kan det licensieras ut redan hösten 2020. Omfattande och kostsamma kliniska studier krävs och det är endast de stora bolagen som kan driva sådana i hamn. Samtidigt liknar utvecklingsprocesserna i båda läkemedelsprojekten varandra. Follicum har nu därför mycket erfarenhet att dra nytta av i sin diabetesforskning. Ambitionen är att hitta en partner och licensiera ut projektet mycket tidigt, redan i preklinisk fas eller när den första Fas 1 studien på människor är planerad. Målet är att få fram en behandling som kan motverka diabeteskomplikationer.

– Vi diskuterar redan med ett antal partners och nu ska vi ta fram data som tillmötesgår de krav som stora läkemedelsbolag ställer, säger Jan Alenfall. Vi siktar på att licensiera ut diabetesprojektet redan i slutet av nästa år, 2020.

Nya strategiska investerare passar på att kliva ombord

För att hålla det höga utvecklingstempot i båda projekten och finansiera de kommande studierna ska Follicum ta in 56 miljoner kr. Pengarna planeras räcka fram till början på 2021, då utlicensieringspartners bör finnas på plats. Nu passar nya större strategiska investerare som Recipharm Venture Fund, Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande och Nordic Cross Small Cap Edge på att kliva ombord. Det sker via en riktad emission på 25 miljoner kr. Dessutom sker en företrädesemission för befintliga aktieägare. Båda nyemissionerna genomförs till en teckningskurs om 2,20 kronor per ny aktie.

– Sedan vår börsnotering 2014 har vi levererat allt vi sagt att vi ska göra, avslutar Jan Alenfall. Hittills har vi uppnått alla milstolpar inom planerad tid och i enlighet med budget. Det tänker vi fortsätta med. De närmaste två åren kommer det att hända mycket. Vi har två intressanta projekt på marknader med enorm potential. Vi har nu banat väg för strategiska avtal i närtid. Follicum är dessutom fortfarande gynnsamt värderat. Jag tror att de aktieägare som är med på resan har mycket att se fram emot.

Follicum heavily undervalued

Follicum as an effective drug for hair loss with a promising diabetes initiative serves as a positive starting point for the company’s strategic agreements in the near future.
Follicum takes in 56 million SEK through a targeted issue and a rights issue.

There is also a biological connection between hair loss and diabetes, which serves as another one of the company’s research projects. Thinning hair can, for example, serve as an early sign of type 2 diabetes.

Biotech company Follicum has taken this into account. Thanks to their promising researching results, Follicum has attracted great interest from both large pharmaceutical companies and strategic institutional investors.

– We started our research on peptides to help people with hair loss, says Jan Alenfall, CEO of Follicum. In several clinical studies, we have been able to show that our drug candidate FOL-005 works and causes hair to grow back. The diabetes project started when we continued our research. We wanted to find out why our peptides against hair loss worked. It was found that the peptide that activates hair growth in our preparation can also activate the cells that produce insulin. This discovery may hold even greater potential than our well-known hair project.
Jan Alenfall believes that Follicum builds value in the company by taking its projects further and achieving strategic agreements in the near future. The next major milestone in the hair project can be the final step before Follicum licenses their product to an international partner. The aim is to start a new clinical phase IIa study at the turn of the year 2019-2020. This time, a cream-like formulation of FOL-005 will be tested. The advantage of using cream is that it is easy to use. The goal of the study is, among other things, to optimize dosage, dosing frequency and treatment time.

– If we succeed in achieving the same results without side effects, just as in our previous clinical studies, we expect to have a partner in place somewhere by the end of 2020 to beginning of 2021, says Jan Alenfall. If the side effects continue to shine in their absence, we have a very safe solution. Then our finished product combating hair loss can reach the market three to five years later.

Future forecasts indicate that the market will grow to US $11.8 billion by 2024. If pharmaceuticals make up half of the market, it would be worth USD $5.9 billion (54 billion SEK) a year globally. Successful licensing deals would lead to royalties on product sales and substantial revenue for Follicum, says CEO Jan Alenfall.

Promising results bring Follicum closer to effective drugs for hair loss.
The diabetes project to be licensed next year

Although Follicum’s diabetes initiatives FOL-0014 is still at an earlier stage, the hair project can already be licensed by Autumn 2020. Comprehensive and expensive clinical studies are required, meaning that only large companies would have the resources to run them. Moreover, the development processes under both drug projects are similar.

Follicum now has a lot of experience to benefit from in their diabetes research. The ambition is to find a partner and license the project already in the preclinical phase or when the first Phase 1 study on humans is planned. The goal is to develop a treatment that can counteract diabetes complications.

– We are already discussing with a number of partners and plan on producing data to meet the demands of large pharmaceutical companies, says Jan Alenfall. We aim to license the diabetes project by the end of next year, 2020.

New strategic investors are fit to join
To keep the high pace of development in both projects and finance the upcoming studies, Follicum will raise SEK 56 million. The capital will provide the company with a run-rate through 2021, when out-licensing partners should be in place. Now, new major strategic investors such as Recipharm Venture Fund, Mats Paulsson’s Foundation for Research, Innovation and Society Building and Nordic Cross Small Cap Edge have jumped on board. This was accomplished through a directed issue of SEK 25 million. In addition, there is a rights issue for existing shareholders. Both new issues are carried out at a subscription price of SEK 2.20 per new share.

– Since our listing in 2014, we have delivered everything we said that we should do, concludes Jan Alenfall. So far, we have achieved all milestones within the planned time and in accordance with budget. We intend to continue with that. A lot will happen over the next two years. We have two interesting projects in markets with enormous potential. We have now paved the way for strategic agreements in the near future. Follicum is also still favorably valued. I believe that the shareholders who join us in this journey will have a lot to look forward to.

Related Interviews

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp