Betalt samarbete

Corfind

Zazz Energy

Pre Ipo

avslutas 18 maj

Grön energirevolution med förgasningsteknik

Med hjälp av förgasning kan restprodukter och avfall omvandlas till grön energi. Zazz Energy tar nu in 24 MSEK i en emission för att installera sina effektiva anläggningar, framförallt i Grekland.
– Potentialen är enorm, säger bolagets vd Patrik Hansson.

Text: Christian von Essen

Avfall är ett växande dilemma, inte minst i flera av länderna kring Medelhavet. Hanteringen av hushållssopor är till exempel omvittnat icke-fungerande i Italien, och i den grekiska övärlden är soplogistiken komplicerad. På olivodlingarna skapas dessutom stora mängder biologiskt restavfall som sällan tas om hand. Detta stora samhällsproblem kan nu vändas till affärsmöjligheter. Zazz Energy, med bakgrund i såväl Älvdalen som Landskrona, använder sig av en förgasningsmetod som kan revolutionera synen på avfall.

– Egentligen är det som en modern kolmila, berättar vd Patrik Hansson. Man skapar en sluten, syrefattig miljö där avfallet inte brinner, utan ligger och pyr. Det hela kallas pyrolysteknik och innebär temperaturer mellan 800 och 1 000 grader. Det som kommer ut på andra sidan processen är brännbar gas som kan omvandlas till el, samt biokol ifall man förgasar organiskt avfall. För hushållsavfall skapas en slaggprodukt.

Framförallt är det biokol som är intressant, menar Patrik Hansson. Med en anläggning för 1MW kan ett halvt ton biokol produceras – i timmen.

– Biokol är en klimatnyttig produkt som binder 50 procent av koldioxiden. I varmare länder kan det göra stor nytta för lantbruket, eftersom det skapar bördigare jord och kan bidra till mindre kväveläckage från åkrarna.

Corfind Patrik Hansson Zazz Energy

CEO Patrik Hansson

“Detta stora samhällsproblem kan nu vändas till affärsmöjligheter”

Affärsmodell med fyra ben:

Corfind Zazz Energy

Egna anläggningar

Bolaget kommer att bygga egna förgasningsanläggningar där man kan ta emot avfall, samtidigt som man producerar varmvatten, grön el och biokol.

Corfind Zazz Energy

Biokol

Biokolet kan säljas på marknaden, antingen i lösvikt eller säckvis. Det finns ett stort intresse från såväl lantbruk och trädgårdsodlingar som aktörer inom stålindustrin när de ska ställa om från stenkol.

“Vi skulle kunna göra stor nytta för den grekiska övärlden, där sophanteringen är logistiskt krånglig”

Corfind Zazz Energy

Sälja tekniken vidare

Det tredje benet är att erbjuda nyckelfärdiga anläggningar till kommuner, sophanteringsföretag eller industribolag som skapar mycket restprodukter. Även ritningar, konsultation och utbildning kan paketeras och säljas.

Corfind Zazz Energy

Service och underhåll

Med bolagets tekniska expertis kommer en del av verksamheten kretsa kring utbildning, service och underhåll.

Corfind Zazz Energy
Corfind Zazz Energy

I den första fasen är Grekland bolagets viktigaste marknad. Olivoljeproducenter är en viktig målgrupp.

– Den stora potentialen ligger framförallt i produktionen av olivolja. Det skapas avfall med enorma volymer av kärnor, olivrester och flis från olivträd.

I dag finns det ett 40-tal olivproducenter där restavfallet är ca 100 000 ton per producent. För att ta hand om dessa volymer skulle det krävas ungefär 280 anläggningar på 1MW vardera. Värdet på denna investering är närmare sju miljarder kronor.

Patrik Hansson ser en stor potential på marknaden som tack vare subventionerade elpriser blir ännu mer intressant. På de grekiska öarna kan förgasningen dessutom bidra med nätnytta.

– Vi skulle kunna göra stor nytta för den grekiska övärlden, där sophanteringen är logistiskt krånglig. I dag får öarna elektricitet genom en elkabel i havet. Med våra anläggningar kan vi både hantera avfall och producera el direkt till det lokala nätet.

Om Zazz Energy

Bygger anläggning i Grekland

För emissionskapitalet ska Zazz Energy framförallt etablera ett dotterbolag och bygga en första egna anläggning utanför Aten. Dessutom är bolaget delaktigt i fyra andra grekiska projekt som är under utveckling. Även i svenska Dalarna planeras en anläggning.

Patrik Hansson ser möjligheter att på sikt utveckla verksamheten även i andra länder.

– Både hushållssopor och olivmassa är intressant, och då finns det goda förutsättningar i Spanien, Italien och Turkiet. I Grekland har vi framförallt byggt upp ett mycket stort kontaktnät genom våra lokala konsulter, så vi kan komma igång snabbt.

EU har under de senaste åren utvecklat en hel del initiativ för att främja utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Det finns till och med ett grekiskt regeringsbeslut som ytterligare stärker Zazz Energys framtida affär, menar Patrik Hansson.

– Grekland har satt ett mål på att få ut 60 MW genom förgasning av biomassa till 2020/2021 till ett värde på 1,5 miljarder kronor. I dag har de i princip ingenting. Det finns med andra ord ett uttryckt behov som vi kan fylla med våra anläggningar. Potentialen är enorm.

Emissionsfakta

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2020)

(Swipe eller Scrolla vänster)

Teckningsperioden löper under perioden 14 aprl - 18 maj, 2020

Teckningskursen är 3,00 SEK per aktie.

Minsta teckningspost är 3 000 B-aktier motsvarande 9 000,00 kr. Därefter valfritt antal.

Vid full teckning i emissionen tillförs Zazz Energy cirka 24 miljoner före emissionskostnader.

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google