Betalt samarbete

Ziccum

Optionslösen

1 dec - 31 dec

Intervju om optionslösen

En svensk innovation som kan revolutionera arbetet med global hälsa

Vaccin är ett viktigt verktyg i arbetet med en bättre framtid för världens befolkning. Ziccum ser att det finns förbättringspotential i hur vaccin transporteras och hanteras. Via en optionslösen* tar bolaget nu in maximalt 15 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas till att sprida kunskap om bolagets patenterade pulverteknik och att kunna ingå ett licensavtal.

Text: Christian von Essen

Ziccum vill öka tillgängligheten till vaccin – och sänka kostnaderna

Under 1970-talet fattade världshälsoorganisationen ett beslut om att alla människor på jorden ska ha tillgång till vaccin för att kunna uppnå jämlik hälsa och motarbeta virussjukdomar. Sedan dess har arbetet gett goda resultat, och i dag vaccineras 86 procent av världens nyfödda barn. En hisnande siffra, men målet är satt till 95 procent.

För att komma dit finns det dock flaskhalsar, varav tillgång och beredskap är de mest påtagliga. WHO och Europakommissionen har därför enats om nya riktlinjer för att öka andelen vaccinationer ytterligare mellan 2021-2030. Den viktigaste parametern som man pekar på i överenskommelsen handlar om kylkedjan.

– Vaccin transporteras i dag i flytande eller frystorkad form, vilket gör att de måste lagras i kyla. Det är inga problem för lastbilar i Europa, men när du kommer ut till afrikanska byar blir det betydligt mer komplicerat. Och väldigt dyrt.

Det säger Göran Conradson, vd för Ziccum. Han jobbade inom Pharmacia på 80-talet med produktion av proteinbaserade läkemedel, och har därefter arbetat som egen konsult inom Life Science-branschen under 20 års tid.

Corfind Göran Conradson Ziccum

CEO Göran Conradson

“Alla människor på jorden ska ha tillgång till vaccin för att kunna uppnå jämlik hälsa och motarbeta virussjukdomar”

Intervju om Bolaget

“Det är en teknik som har potential att bli revolutionerande för global hälsa”

Nytt sätt att transportera vaccin

Det var när Göran Conradson kom i kontakt med bolaget Inhalation Sciences som han fick syn på en anspråkslös, kylskåpsliknande maskin. Det var forskaren och docenten Per Gerde som hade uppfunnit ett sätt att få fram läkemedel som pulver i små mängder.

– Jag tänkte att det måste finnas ett stort outnyttjat användningsområde för den här tekniken, berättar Göran Conradson.

Snart började han skissa på ett förslag som han presenterade för Inhalations ledning. Tekniken med dess patent lyftes så småningom in i det nya bolaget Ziccum, och Göran tog vd-stolen.

– Vi började undersöka olika typer av applikationer och såg att vaccin var ett mycket intressant område. Men vi hade fortfarande ingen aning om ifall det skulle fungera eller inte.

I dag råder ingen tvekan om att magkänslan i kombination med hårt forskningsarbete ledde honom i rätt riktning. Med Ziccums lösning kan i princip vilket vaccin som helst produceras i pulverform för att enkelt kunna transporteras utan några temperaturrestriktioner. Väl framme på plats blandas pulvret med medhavt sterilt vatten och injiceras precis som vanligt.

– Det är en teknik som har potential att bli revolutionerande för global hälsa. I dag kostar det ungefär 3,3 miljoner dollar att vaccinera 25 000 personer. En tredjedel av den kostnaden kan hänvisas till kylkedjan.

Corfind Ziccum

Stora möjligheter att rädda liv

Grovt förenklat finns det två typiska vaccinsammanhang: det ena är den kontrollerade vaccinationen av nyfödda barn – i Sverige handlar det om totalt 11 olika vaccinationer. Den andra situationen är vid ett lokalt utbrott av exempelvis ebola, zikavirus, mässling eller gula febern.

– Då handlar det om pålitlig tillgång och blixtsnabb beredskap. Där kan vår teknik vara skillnaden mellan liv och död. Eftersom kylkedjan tas bort ur ekvationen är det både billigare att köpa in och lättare att lagra vaccin på plats.

Via en optionslösen* tar Ziccum nu in maximalt 15 miljoner kronor.

Tekniken är beprövad och patentet ska förlängas. Men Göran Conradson vet precis vad som saknas för att nå de globala distributionskanalerna.

– Vi behöver satsa på opinionsbildning, både mot vaccinbolag och ideella organisationer. Det är i regel NGO:er som står för upphandlingen av vaccin när det sker utbrott i världen, och en stor del av vårt nya kapital kommer att gå till att medvetandegöra den här lösningen för organisationer som Unicef, Gates Foundation och WHO.

Han menar att det inte finns något juridiskt hinder för att gå över till pulverdistribution.

– Regelverket säger ingenting om att det måste vara på det ena eller andra sättet, jag tror snarare att det kan finnas ett generellt motstånd mot förändring. Därför måste vi övertyga beslutsfattare om att det finns ett sätt att hantera vaccin på som rejält kan sänka kostnaderna och öka tillgängligheten. Det skulle kunna revolutionera arbetet med global hälsa, avslutar Göran Conradson.

*Optioner i Ziccum går till lösen, dvs kan användas för att teckna aktier, under december månad (2019). Två optioner kan lösas mot en aktie till lösenpriset 10 kronor. Om alla optioner (TO 1) utnyttjas så tillfaller totalt 15 MSEK bolaget. Med andra ord kan den nu aktuella optionslösen maximalt inbringa 15 MSEK till Ziccum.

Tidsplan för optionslösen

Inför handeln (alla datum hänför sig till 2019)

(Swipe eller Scrolla vänster)

Två (2) teckningsoptioner medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett lösenpris på 10 kronor per aktie

Sista dag för handel av TO 1 är fredagen den 20 december 2019.

Datum för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna är från och med 1 december 2019 till och med 31 december 2019.

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google